Benvinguts a www.cursadelamistat.com  

Cursa de l'amistat
- SalutacióRecorregutReglamentInscripcionsServei al CorredorAmics i Patrocinadors

-
-

Salutació


Amics/Amigues:

Els comentaris publicats després de la celebració de la passada edició de la Cursa de l’Amistat em van fer molt feliç perquè eren un reconeixement a la iniciativa i a la feina (imaginatiu, perseverant i rigorós) del meu pare, Francesc Mates, capaç de crear calçat esportiu avançat al seu temps, convertir l’esport de córrer en una activitat més estimulant, però sobretot organitzar curses amb un esperit totalment diferent basat en la unió dels esforços de tots i en una sincera amistat.


L’edició 2011 tenia un plantejament afegit i innovador que pretenia i va aconseguir, recolzar els esforços de la investigació, en un aspecte tant vital per la salut de tots, com son els trasplantaments d’òrgans, assumpte molt sensible per la meva família com ja sabeu. Vareu aportar un total de 4.708 Euros que van ser ingressats a la conta de la Marató de TV3, com va quedar acreditat a la nostra plana web. De nou, Gràcies.


He treballat durament, juntament amb els meus col·laboradors i amics, per aconseguir any rere any que aquesta cursa continuï sent tal i com la va dissenyar el meu pare, i crec molt humilment que ho hem anat aconseguint, fins el punt que per a molts, la Cursa de l’Amistat s’ha convertit en un referent.


Certament des de fa alguns anys les dificultats per prosseguir amb la organització de la Cursa de l’Amistat han anat creixent al mateix temps que el nostre nombre de participants, però tot i així persisteix la nostra voluntat de que segueixi sent gratuïta, tasca complexa i a vegades dura, i puc confirmar la gratuïtat d’aquesta edició 2012 pels 800 participants previstos.


També és cert que les empreses col·laboradores segueixen donant el seu recolzament, que agraïm molt sincerament en nom propi i de tots aquells participants que reben finalment els seus obsequis.


És un detall més que recolza la idea que existeix d’una corrent d’amistat que circula des dels Col·laboradors fins a la Organització de la Cursa, i des de la pròpia Cursa fins als Corredors, però s’ha de dir que trobem a faltar una certa reciprocitat.


Un dels punts a millorar amb l’ajuda de tots, és una major disponibilitat d’aigua i d’alguns aliments, dolços i salats, al final de la carrera al parc d’atraccions del Tibidado, i volem evitar en la mesura del possible un avituallament de les característiques que es reprodueixen a la foto de la capçalera, tot i que ja sabeu que hi ha coses que tornen.


Per tot això les condicions d’aquest any per la inscripció i obtenció de l’oportú dorsal, a més del correcte i habitual emplenament de la butlleta d’inscripció, a baixar d’aquest web, serà el d’entregar a la botiga MaTeS de Gayarre 25 (Satnts), una ampolla d’aigua de 33 cc i una bossa petita de productes dolços o salats, per ser consumits pels corredors al final de la cursa, tots degudament precintats i amb una caducitat posterior al 5 de novembre del 2012.


Sabem que aquest requisit és inusual, però la Cursa de l’Amistat és una cursa diferent l’esperit de la qual vull perseverar i fer més patent el seu principal valor mitjançant detalls d’un mínim cost, però que demostren la categoria amistosa de la prova i especialment dels seus participants.


Lògicament allò aportat pels corredors inscrits es trobarà a la disposició de tots a l’esplanada del Tibidabo, afegits els que les empreses amigues ens hagis proporcionat.Myrna Mates
Mestra Sabatera

Saludo


Amigos/as:

Los comentarios publicados tras la celebración de la pasada edición de la Cursa de l'amistat, me hicieron muy feliz porque eran un reconocimiento a la iniciativa y al trabajo (imaginativo, perseverante y riguroso) de mi padre Francesc Mates, capaz de crear calzados deportivos avanzados a su tiempo, convertir el deporte del correr en una actividad mas estimulante, pero sobre todo organizar carreras con un espiritu totalmente distinto basado en la unión de los esfuerzos de todos y en una sincera amistad.


La edición del 2011 tenía un planteamiento añadido y novedoso que pretendía y consiguió, apoyar los esfuerzos de investigación, en un aspecto tan vital para la salud de todos, como son los trasplantes de órganos, asunto muy sensible para mi familia como ya sabeis. Aportasteis un total de 4.708.- Euros que fueron ingresados en la cuenta de la Marathon de TVC, como quedó acreditado en nuestra Web. De nuevo gracias.


He trabajado duro, junto con mis colaboradores y amigos, para conseguir que esta carrera continuara tal como la diseñó mi padre y creo humildemente que lo hemos ido consiguiendo, hasta el punto que para muchos la Cursa de l'Amistat se ha convertido en un referente.


Ciertamente desde hace algunos años las dificultades para proseguir con la organización de la Cursa de l'Amistat ha ido creciendo al mismo tiempo que el número de participantes, pero aún así persiste nuestra voluntad de que siga siendo gratuita, tarea compleja y a veces dura y puedo confirmar la gratuidad de esta edición 2012, para los 800 participantes previstos.


También es cierto que las empresas colaboradoras siguen prestando su poyo, que agradecemos muy sinceramente en nombre propio y de todos aquellos participantes que reciben finalmente sus obsequios.


Es un detalle mas que apoya la idea que existe una corriente de amistad que circula desde los colaboradores hacia la organización de la Cursa y desde la propia Cursa hacia los corredores, pero se ha decir que encontramos a faltar una cierta reciprocidad.


Uno de los puntos a mejorar con la ayuda de todos, es una mayor disponibilidad de agua y de algunos alimentos, dulces y salados, al final de la carrera en el parque de Atracciones del Tibidabo, y queremos evitar en lo posible un avituallamiento de las características que se reproducen en la foto de la cabecera, aunque ya sabeis que hay cosas que vuelven.


Por todo ello las condiciones de este año para la inscripción y obtención del oportuno dorsal, además de la correcta y habitual cumplimentación del boletin de inscripción, a bajar de esta Web, será la de entregar en la tienda MaTeS de Gaiarre 25 (Sants), una botella de agua de 33 cc y una bolsa pequeña de productos dulces o salados, para ser consumidos por los corredores al final de la carrera, todos debidamente precintados y con una caducidad posterior al 5 de Noviembre 2012.


Sabemos lo inhabitual de este requisito, pero la Cursa de l'Amistat es una carrera distinta cuyo espiritu quiero preservar y hacer mas patente su principal valor mediante detalles de minimo coste, pero que demuestren la categoría amistosa de la prueba y especialmente de sus participantes.


Lógicamente lo aportado por los corredores inscritos se encontrará a disposición de todos en la explanada del Tibidabo, añadidos a los que las empresas amigas nos hayan dado.
Myrna Mates
Maestra zapatera-Tots els drets reservats © Cursa de l'amistat 2012