Benvinguts a www.cursadelamistat.com  

Cursa de l'amistat
- SalutacióRecorregutReglamentInscripcionsServei al CorredorAmics i Patrocinadors

-
-

Salutació

BENVINGUTS A LA CURSA!Amb el record de l'èxit de participació i organització aconseguit l'any anterior, desitjo en primer lloc dirigir-me a vosaltres, amics de la Cursa de l’Amistat, per fer-vos partíceps d'un projecte de suport a una causa, del que penso ningú pot desentendre's.

La nostra gratuïta Cursa de l’Amistat, porta vinculat el nom del meu pare, fundador i promotor d'aquesta Cursa i de tantes altres, celebrant aquest any la XXXI edició de la Cursa i la XXI del Memorial Francesc Mates.

Va morir, diguem jove, per una dolència del fetge, sense haver pres una copa d'alcohol, després d'esforços de tot tipus per intentar superar la seva malaltia, inclòs el trasplantament d'aquest òrgan.

D'això fa més de 20 anys. Al principi semblava que el exitós trasplantament podia posar remei a la seva precària salut i així va ser durant un cert temps, però altres complicacions derivades van poder més que la seva fortalesa física i moral.

És evident que el progrés científic d'aquests últims 20 anys ha resolt una part de les incògnites que sorgeixen en qualsevol quin sigui el trasplantament, però es necessita avançar més i més cada dia.

A Catalunya principalment, existeix per fortuna una sensibilització extraordinària en aquest camp i els avanços tant en donacions com en trasplantaments són l'admiració de molts, però no és suficient i s'ha de seguir investigant.

No és possible ni admissible que algú pugui dir: “aquest és un assumpte que no m'afecta”, perquè simplement no és cert. Tots estem amenaçats del risc d'una disfunció d'un òrgan (ronyó, cor, fetge, medul·la, etc.).

Sent egoista has d'acceptar que tu o algú dels teus també pot necessitar un trasplantament.

La Marató de TV3 d'aquest any està dedicada als trasplantaments i MATES com a organitzadora de la Cursa de l’Amistat vol unir-se a aquest esforç per recaptar fons destinats a la investigació sobre aquest aspecte tan vital, fins i tot socialment.

Durant més de 30 anys hem intentat que els corredors participants en totes nostres Curses sentissin que se'ls considerava amics, seguint el sentir, l'esperit i el fer de Francesc Mates el seu fundador, sense que es demanés res a canvi, però en aquesta ocasió us demanem que aquesta amistat viatgi en tots dos sentits, i doneu el vostre suport econòmic al projecte de TV3 a través de nostra Cursa de l’Amistat, amb una aportació, que encara que es mereix molt més, no hauria de ser inferior a 5 Euros.Marató de TV3
Sigues egoista i col·labora amb la marató de TV3


Estic segura que els nostres amics els corredors de la Cursa de l’Amistat demostraran que no fallen quan l'ocasió ho exigeix, i si fallen és que no tenen lloc a la Cursa de l'Amistat.

Els imports es dipositaran en un sobre i aquest al seu torn en una urna. Posteriorment a la celebració de la Cursa de l’Amistat, l'urna serà oberta davant D. Francisco Armas, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Barcelona, qui després de fer l'oportú recompte procedirà a la transferència bancària a favor de la Marató de TV3.

En segon lloc i després del que s'ha dit, vull informar-vos que la Cursa d'aquest any no pateix quasi modificacions perquè l'any passat va ser tot un èxit. L'arribada, serà novament al Parc d'Atraccions del Tibidabo, que a opinió de tots va resultar un lloc immillorable per molts motius.

Vull agrair tant als corredors que vagin a inscriure's (amb suport inclòs a la investigació sobre trasplantaments, als qui anticipo el meu personal agraïment), com als voluntaris, amics i familiars, el seu renovat esforç perquè nostra Cursa segueixi sent un referent entre les curses que se celebren a Barcelona. Unir en un recorregut exigent però preciós Montjuich i el Tibidabo és una magnifica experiència esportiva difícilment comparable.

Capítol a part és la inestimable col·laboració de les empreses que conscients, com he dit altres vegades, de la diferència entre aquesta i altres proves atlètiques, segueixen afavorint als atletes amb els seus regals, especialment en aquesta època tan complexa i difícil. I finalment sense el suport del Ajuntament de Barcelona (Àrea d’Esports) i els serveis de la Guàrdia Urbana, tant professionals com també amics, em faltarien forces per portar endavant aquesta Cursa de l’Amistat. Moltes gràcies a tots.Con el recuerdo del éxito de participación y organización conseguido el año anterior, deseo en primer lugar dirigirme a vosotros, amigos de la Cursa de l’Amistat, para haceros participes de un proyecto de apoyo a una causa, del que pienso nadie puede desentenderse.

Nuestra gratuita Cursa de l’Amistat, lleva vinculado el nombre de mi padre, fundador y promotor de esta Cursa y de tantas otras, celebrando este año la XXXI edición de la Cursa y la XXI del Memorial Francesc Mates.

Falleció, digamos joven, por una dolencia del hígado, sin haber tomado una copa de alcohol, tras esfuerzos de todo tipo para intentar superar su enfermedad, incluido el trasplante de ese órgano.

De esto hace más de 20 años. Al principio parecía que el exitoso trasplante podía remediar su precaria salud y así fue durante un cierto tiempo, pero otras complicaciones derivadas pudieron más que su fortaleza física y moral.

Es evidente que el progreso científico de estos últimos 20 años ha resuelto una parte de las incógnitas que surgen en cualquiera que sea el trasplante, pero se necesita avanzar más y más cada día.

En Catalunya principalmente, existe por fortuna una sensibilización extraordinaria en este campo y los avances tanto en donaciones como en trasplantes son la admiración de muchos, pero no es suficiente y se debe seguir investigando.

No es posible ni admisible que alguien pueda decir: “….este es un asunto que no me afecta”, porque simplemente no es cierto. Todos estamos amenazados del riesgo de una disfunción de un órgano (riñón, corazón, hígado, médula, etc.).

Siendo egoísta debes aceptar que tú o alguien de los tuyos también puede necesitar un trasplante.

La Marató de TV3 de este año está dedicada a los trasplantes y MaTeS como organizadora de la Cursa de l’Amistat quiere unirse a este esfuerzo para recaudar fondos destinados a la investigación sobre este aspecto tan vital, incluso socialmente.

Durante más de 30 años hemos intentado que los corredores participantes en todas nuestras Cursas sintieran que se les consideraba amigos, siguiendo el sentir, el espíritu y el hacer de Francesc Mates su fundador, sin que se pidiera nada a cambio, pero en esta ocasión os pedimos que esa amistad viaje en ambos sentidos, y deis vuestro apoyo económico al proyecto de TV3 a través de nuestra Cursa de l’Amistat, con una aportación, que aunque se merece mucho más, no debería ser inferior a 5 Euros.Marató de TV3
Se egoista y colabora con la marató de TV3


Estoy segura que nuestros amigos los corredores de la Cursa de l’Amistat demostrarán que no fallan cuando la ocasión lo exige, y si fallan es que no tienen lugar en la Cursa de l'Amistat.

Los importes se depositarán en un sobre y éste a su vez en una urna. Posteriormente a la celebración de la Cursa de l’Amistat, la urna será abierta ante D. Francisco Armas, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, quien tras hacer el oportuno recuento procederá a la transferencia bancaria a favor de la Marato de TV3.

En segundo lugar y después de lo dicho, quiero informaros de que la Cursa de este año no sufre apenas modificaciones porque el año pasado fue todo un éxito. La llegada, será nuevamente en el Parque de Atracciones del Tibidabo, que a opinión de todos resultó un lugar inmejorable por muchos motivos.

Quiero agradecer tanto a los corredores que vayan a inscribirse (con apoyo incluido a la investigación sobre trasplantes, a los que anticipo mi personal agradecimiento), como a los voluntarios, amigos y familiares, su renovado esfuerzo para que nuestra Cursa siga siendo un referente entre las carreras que se celebran en Barcelona. Unir en un recorrido exigente pero precioso Montjuich y el Tibidabo es una magnifica experiencia deportiva difícilmente comparable.

Capítulo aparte es la inestimable colaboración de las empresas que conscientes, como he dicho otras veces, de la diferencia entre ésta y otras pruebas atléticas, siguen favoreciendo a los atletas con sus regalos, especialmente en esta época tan compleja y difícil. Y por último sin el apoyo del Ajuntament de Barcelona (Àrea d’Esports) y los servicios de la Guardia Urbana, tan profesionales como también amigos, me faltarían fuerzas para llevar adelante esta Cursa de l’Amistat. Muchas gracias a todos.
Myrna Mates

Myrna Mates
Mestra Sabatera
Maestra zapatera-Tots els drets reservats © Cursa de l'amistat 2011